Политика за поверителност

Как обработваме вашите лични данни

Информацията за събирането на лични данни е стандартна за всеки уебсайт. Такава е и нашата.

Съгласие за обработване на лични данни

С потвърждаването на настоящите условия се съгласявате с обработката на Вашите лични данни от Cestujlevne.com s.r.o. със седалище на адрес Dolní Stupice 66, Vráž, пощенски код 26711, ID № 03618927, вписано в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел C, вм. 234837, в качеството на администратор на лични данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква б) от Търговския регистър. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (известен като "ОРЗД"), при условията, посочени по-долу.

Цел на обработката на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на вашето съгласие за следните цели:

- регистрация и използване на потребителския интерфейс на Cestee

Ние се задължаваме да не обработваме Вашите лични данни за цели, различни от посочените тук.

Обхват на личните данни

Обработваме лични данни само в степента, необходима за осигуряване на целта на обработката, а именно:

- Име и фамилия / Прякор

- Аватар

- Пол

- Имейл адрес

Продължителност на обработката на лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целта на обработката, но не повече от 10 години от последната Ви дейност.

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време и без никакви ограничения. Можете да се откажете по електронен път, като напишете имейл с искане за анулиране на вашия акаунт за пътуване на адрес

redakce@cestujlevne.com. При анулиране ние незабавно ще изтрием Вашите лични данни, включително целия Ви акаунт и неговата история.

Права на субекта на данните

Информираме ви за правата ви съгласно ОРЗД, по-специално:

- право на достъп до лични данни (субектът на данните има право да получи потвърждение от администратора дали се обработват лични данни, свързани с него - член 15 от ОРЗД)

- право на коригиране (субектът на данните има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, които се отнасят до него, както и право да попълни непълните лични данни - член 16 от ОРЗД)

- право на изтриване (субектът на данните има право да поиска от администратора да изтрие без ненужно забавяне личните данни, отнасящи се до него, ако е налице едно от основанията, посочени в член 17 от ОРЗД)

- право на ограничаване на обработването (субектът на данните има право да поиска от администратора да ограничи обработването в случаите, посочени в член 18 от ОРЗД)

- право на преносимост на данните (субектът на данните има право да получи личните данни, които се отнасят до него и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да предаде тези данни на друг администратор, без да бъде възпрепятстван от администратора, на когото са били предоставени личните данни, в случаите, предвидени в член 20 от ОРЗД)

- правото да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка (субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правни последици за него или по подобен начин го засяга в значителна степен съгласно член 22 от ОРЗД)

- правото да подаде жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни, намираща се на адрес Pplk. Sochor 727/27, пощенски код 170 00, Прага 7.

Заключение

Със съгласието си декларирате, че сте надлежно информирани за обработката на лични данни в съответствие с разпоредбите на член 13 от ОРЗД и че личните Ви данни се предоставят доброволно.